Imprimir

  • Votación
    (0 votos)
  • Gústame

Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de proceso selectivo dun/dunha funcionario/a interino/a para a substitución transitoria da titular da praza de auxiliar administrativo/a de administración xeral para o posto de  auxiliar de turismo do departamento de educación cultura e deportes, polo sistema de concurso- oposición.