Xunta de goberno local

Imprimir
PDF

A Xunta de Goberno Local do Concello de Celanova, presidida polo alcalde José Luis Ferro Iglesias, está integrada ademais por estes catro concelleiros e concelleiras:

 • Área de Novas Tecnoloxías, Particitación Cidadá e Promoción Empresarial: D. Julio Mosquera González.
 • Área de Festas, Xuventude, Familia e Actividades Recreativas: Dª. Ana Fernández Antorrena.
 • Área de Servizos Sociais, Sanidade, Muller e Traballo: Dª. Sonia Opazo Pungin.
 • Servizos de Obras e Medio Rural: D. José Manuel Veites Pérez.

Ademais, tamén se acordou delegar de forma especial a dirección interna e xestión dos servizos que a toninuación se indican, nos concelleiros seguintes:

 • Servizos de Facenda, Réxime Interior, Seguridade Cidadá, Urbanismo, Deportes e PEPRIS: D. Máximo Losada Méndez.
 • Servizos de Medio Ambiente, Limpeza, Parques e Xardíns e Protección Civil: Dª. María del Pilar Regueiro López.
 • Servizo de Educación, Voluntariado, Mobilidade e Igualdade: Dª María Ángeles Álvarez Fernández.

Competencias

A Xunta de Goberno Local, xunto coa asistencia permanente ao alcalde, ten as seguintes competencias:

 • Aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas, dentro dos límites das súas atribucións, sempre que non deriven de expedientes de contratación, agás nos casos dos contratos menores, que serán competencia da Xunta de goberno local
 • Adxudicación de contratos menores, e aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas que deles se derivan.
 • Aprobar a oferta de emprego público, as bases das probas para a selección de persoal e para concursos de provisión de postos de traballo
 • Outorgamento de licenzas, salvo que as leis sectoriais atribúan esta competencia expresamente a outro órgano. Así mesmo, a aprobación das liquidacións provisionais ou definitivas do imposto de construcións, instalacións e obras e das taxas establecidas polo outorgamento de licenzas
 • Solicitude das achegas económicas a outras administracións públicas, salvo que nas bases das subvencións se atribúa a outro órgano
 • Aprobación das bases de achegas económicas convocadas polo Concello e resolución da súa concesión

Celebración de sesións

A Xunta de Goberno Local de Celanova ten as sesións ordinarias todas as semanas, os luns, ás 12.30 horas. No caso de que coincida cun día inhábil, poderá realizarse a sesión ordinaria o día anterior ou posterior hábil.

 

      ©2012 - Concello de Celanova.                                                                                                                               Aviso legal | Accesibilidade | Contacto | Mapa web | RSS| Correo